Унија на Жени делува врз основа на политичките насоки определени од Програмата, Статутот на партијата и Деловникот за организациона поставеност и работа на органите на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ.

Деловникот за организациона поставеност и работа на органите на Унијата на Жени на ВМРО-ДПМНЕ го усвојува ИК на ВМРО-ДПМНЕ на иницијатива на ИК на Унија на Жени на ВМРО-ДПМНЕ.

Најгоре