Одлука за основање на младинската организација донесува конгресот на партијата.

Името на младинската организација е Унија на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ (во натамошниот текст: УМС).

УМС делува врз основа на политичките насоки определени од Програмата, Статутот на партијата и Деловникот за организациона поставеност и работа на органите на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ.

Деловникот за организациона поставеност и работа на органите на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ го усвојува ИК на ВМРО-ДПМНЕ на иницијатива на ИК на УМС на ВМРО-ДПМНЕ.

 


 

Најгоре