Драги Димитриевски е професор на Земјоделскиот факултет во Скопје при УКИМ. Димитриевски од својата научна област досега има објавено 85 научни и стручни трудови во земјата и странство. Раководел и учествувал во 16 домашни и меѓународни научно-истражувачки проекти. За член на ИК на ВМРО-ДПМНЕ е избран во 2017 година. Член е на Комисијата за земјоделие на ВМРО-ДПМНЕ во период од 2005 година до денес.

Најгоре