fbpx

Унија на жени

Унија на Жени делува врз основа на политичките насоки определени од Програмата, Статутот на партијата и Деловникот за организациона поставеност и работа на органите на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ.
Деловникот за организациона поставеност и работа на органите на Унијата на Жени на ВМРО-ДПМНЕ го усвојува ИК на ВМРО-ДПМНЕ на иницијатива на ИК на Унија на Жени на ВМРО-ДПМНЕ.

Благица ЛасовскаПретседател

Лилјана ЗатуроскаСекретар на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ

Слаѓана МитовскаПотпретседател на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ

Д-р Слободанка АлексовскаПотпретседател на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ

Марина Кавракова Претседател на Градски Комитет на Унијата на жени

Јелена Жугиќ Член на ИК на УЖ

Виолета Ковачевиќ Член на ИK на УЖ

Валентина Вељаноска Член на ИК на УЖ

Елена Павлова Член на ИК на УЖ

М-р Весна Дамчевска Илиевска Член на ИК на УЖ

Оливера Арсов Член на ИК на УЖ

Даниела Бошкоска Член на ИК на УЖ

Даниела Јовчевска МихајловскаЧлен на ИК на УЖ

Д-р. Јованка Точко Член на ИК на УЖ

Д-р Христина Серафимовска Член на ИК на УЖ

Павлинче Честојнова Член на ИК на УЖ

Лилјана Кузманoвска Член на ИК на УЖ

Снежана Трпевска Член на ИК на УЖ

Елизабета Тодоровска Член на ИК на УЖ

Светлана Карапетрова Член на ИК на УЖ

Нермин Теловска Член на ИК на УЖ

Ели Панова Член на ИК на УЖ

Анастасија Илиеска Член на ИК на УЖ

Емилија Трајковска Член на ИК на УЖ

Надица Тулиева Член на ИК на УЖ

Д-р. Весна Пемова Член на ИК на УЖ

Елена Зарковска Член на ИК на УЖ

Бети Стаменковска Трајкоска Член на ИК на УЖ

Весела Честоева Член на ИК на УЖ

Сузана Мурџева Член на ИК на УЖ

Марија Андоновска Член на ИК на УЖ

Поранешни претседатели

Претседатели на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ

Марија Јорданова ( 1997 - 2003 )

Силвана Бонева ( 2004 - 2007 )

Косана Мазнева ( 2007 - 2010 )

Даниела Караѓозова ( 2010 - 2012 )

Даниела Рангелова ( 2013 - 2018 )

Благица Ласовска ( 2018 - )