Јован Јаулески
Претседател
Facebook странаTwitter профил
Горјан Донев
Генерален Секретар
Филип Ѓорѓиев
Секретар за меѓународна соработка
Петар Миовски
Организационен Секретар
Невена Величковска
Организационен Секретар
Сергеј Попов
Претседател на Градски комитет
Ангела Тасева
Член
Валентин Манасиевски
Член
Искра Крстевска
Член
Елена Трајчева
Член
Димитар Манчев
Член
Кирил Ѓеорѓиев
Член
Владимир Ристов
Член
Марија Милошевска
Член
Христијан Трајановски
Член
Станислав Бојчевски
Член
Петар Радојничкиќ
Член
Иванчо Младеновски
Член
Влатко Стојаноски
Член
Горан Степановски
Член
Елена Орцева
Член
Мартин Андоновски
Член
Моника Делева
Член
Филип Здравковски
Член
Билјана Јанева
Член
Тодор Конески
Член
Мартина Цветановска
Член
Најгоре